Aanmelden (English below)

Nieuwe voorjaarsopleidingen.

U kunt zich momenteel  inschrijven voor:

Meld je nu aan voor de StiBON opleiding 

Deelnemers aan de opleiding Algemene bierkennis dienen aan te geven in welke plaats ze de opleiding bij voorkeur willen volgen.
Wij adviseren om je snel aan te melden voor deze opleiding voordat deze is volgeboekt. Bij te weinig aanmeldingen voor een opleiding wordt uiterlijk 10 dagen van te voren aangegeven of deze doorgaat of niet. Wacht niet te lang met aanmelden.
Je komt in volgorde van aanmelding voor een opleidingsplaats in aanmerking.

Deelnemers aan de StiBON Bieropleiding niveau 1 kunnen een gratis jaarabonnement op het magazine Bier! nemen. Als je al een abonnement op Bier! hebt ontvang je kosteloos het boek “Van brood tot Brood", zestig eeuwen bier in de kunst.

Bij inschrijving voor de StiBON Bieropleiding Niveau 1 kun je aangeven of je lid wil worden van het alumni netwerk StiBA. Als je de opleiding gevolgd en succesvol afgerond hebt, sta je ingeschreven als StiBA lid. StiBA organiseert een paar keer per jaar netwerkbijeenkomsten of interessante excursies. StiBON Bieropleidingen BV neemt tot wederopzegging de contributie voor haar rekening. Het lidmaatschap is daarmee minimaal twee jaar gratis voor de deelnemer.

LET OP: deze inschrijving is niet vrijblijvend. Bij annulering zijn kosten verbonden waarvan de hoogte afhankelijk is van het tijdstip van afzeggen. Zie hiervoor punt 4 van onze Algemene Voorwaarden.


Sign up:

Amsterdam English training, start date March 3rd, 2020 (English),

Register now for the StiBON training in English.

We advise you to quickly register for this course before it is fully booked. If there are too few applications for the program, it will be indicated at least 10 days in advance whether the training will proceed or not. Don't wait too long to register.

You are eligible to take part in the training in the order of registration.

StiBON offers participants in the StiBON level 1 training a free subscription for a year for the Dutch magazine Bier!. If you already are a member of the magazine, you receive the book "From bread to Bread", sixty centuries of beer in art, free of charge.

When registering for the StiBON Level 1 training, you can choose whether you want to become a member of the StiBA alumni network. Once you have completed the course successfully, you are registered as a StiBA member. StiBA organizes networking meetings or interesting excursions a few times a year. StiBON Bieropleidingen BV will pay the contribution until cancellation. Membership is therefore free for the participant for at least two years.

PLEASE NOTE: registering is not free of charge. In the event of cancellation, costs are involved, the amount of which depends on the time of cancellation. See point 4 of our  General Terms & Condtions.

 

"

Voorletters/Initials: (*)   Achternaam/Family name (*)   Roepnaam/Forename    
   
Adres/Address (*)   Factuur Bedrijfsnaam indien nodig/Invoice company name when needed
 
Postcode/Zip code (*)   Factuur Adres en postcode/Invoice Address and zipcode
 
Woonplaats/Residence (*)   Factuur/Residence   Factuur E-mail
   
Mobielnummer/Mobile number (*)   E-Mail (*)
 
Locatie & Startdatum/Location and start date (*)

Inclusief examen/Including exam: yes/no
Ja/YesNee/No

Bent u 18 jaar of ouder?/Are you 18 years of age or older?ik maak graag gebruik van het aanbod voor een gratis jaarabonnement op magazine Bier!
Ik stem ermee in dat StiBON naam, postadres en mailadres doorgeeft aan de uitgever van Bier!
en dat deze mij aan het eind van de gratis abonnementsperiode benadert of ik het abonnement (betaald) wil voortzetten.

I like to use the offer for a free subscription to magazine Bier! For one year. I agree StiBON will forward my name, mailing address and address to the publisher of Bier!and allow the publisher to approache me at the end of the free subscription period if I want to continue the subscription (paid).

Ja/YesNee/No

als ik slaag voor het examen niveau 1 wordt ik graag gratis lid van StiBA.
SitBA mag mij per e-mail benaderen voor netwerkbijeenkomsten of excursies en een nieuwsbrief.
Mocht het gratis lidmaatschap eindigen dan zal StiBA mij benaderen of ik het lidmaatschap betaald wil voortzetten.

If I pass level 1 exam, I like to become a free member of StiBA.
SitBA can contact me by email for networking meetings or excursions and a newsletter. Should the free membership end, StiBA will approach me if I would like to continue the membership (paid).

Ja/YesNee/no
Ja, ik heb de algemene voorwaarden gelezen, begrijp deze en ga hier mee akkoord
Yes, I have read the terms and conditions, I understand them and agree to them.captcha