Algemene voorwaarden StiBON opleidingen

Aanmelding
01. Deelname kan alleen geschieden door het volledig invullen van een deelnameformulier en na ontvangst van een bevestiging
02. Aanmelding kan tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding indien de betaling is verricht. Daarna bekijkt StiBON of er nog mogelijkheden zijn.

Betaling
03. De cursist ontvangt na aanmelding een factuur. Deze factuur dient binnen 4 weken voor aanvang van de opleiding op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. Zonder betaling kan de cursist niet deelnemen. Bij aanmelding korter voor de aanvang van de opleiding bekijkt StiBON welke mogelijkheden er zijn.

Annulering
04. Tot 4 weken voor aanvang van de opleiding kan een aanmelding ongedaan gemaakt worden. Er wordt dan € 25,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.
05. Bij annulering binnen 4 weken wordt de helft van het totaalbedrag van de opleiding in rekening gebracht. Indien de cursist niet annuleert is deze verplicht het totaalbedrag te voldoen
06. Bij afmelding na aanvang van de opleiding kan er geen restitutie van lesgeld plaatsvinden
07. Mochten wij besluiten – op basis van het aantal aanmeldingen – de opleiding te annuleren, dan ontvangt de cursist hiervan direct bericht. In dat geval ontvangt de cursist het volledig overgemaakte bedrag terug
08. De cursust gaat akkoord met het gebruik van zijn/haar e-mail adres voor berichten over de StiBON-opleiding of excursies voor alumni.

Klachten
09. Bij klachten is er nooit sprake van restitutie van lesgeld
10. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij het bestuur. De cursist ontvangt binnen een maand antwoord van de examencommissie. De uitspraak is bindend
11. Klachten over het examen kunnen schriftelijk worden ingediend bij de examencommissie. De cursist ontvangt binnen twee maanden antwoord van de examencommissie. De uitspraak is bindend. Er kan over de uitspraak niet worden gecommuniceerd.

Wachtlijst
12. De opleiding kent een minimale deelname van 15 cursisten, StiBON streeft naar een aantal van 20 cursisten per les.
13. Deelname geschiedt op basis van datum van binnenkomst van het deelnameformulier
14. Is een opleiding volgeboekt dan wordt de toekomstige cursist geplaatst op een wachtlijst. De cursist krijgt hierover bericht
15. Mocht er een plaats vrijkomen dan benaderen wij degene die bovenaan de wachtlijst staat
Cursusmateriaal
16. Het cursusmateriaal wordt op de eerste avond van de opleiding verstrekt
17. Alle rechten van het cursusmateriaal zijn voorbehouden aan StiBON. Niets uit het cursusmateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronische, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van StiBON
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag